Правилници

 

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Упутство о вредновању стручног усавршавања у установи

Правилник о партиципацији ученика у школи

Правилник о информисању

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања, 2021.

Правила понашања у ОШ „Нада Матић", Ужице

Правилник о дежурству у ОШ „Нада Матић", Ужице

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа

Правилник о ђаку генерације

Правилник о похваљивању

Правилник о заштити ученика

Правилник о дискриминацији

Правилник о накнадама трошкова дневница, смештаја и превоза на службеном путу

Правилник о коришћењу сопственог аутомобила у службене сврхе

Правилник о коришћењу службених мобилних телефона у Основној школи „Нада Матић“ Ужице